Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Základné informácie

Civilná ochrana – základné informácie

 

Vážený občan,

 

Posledné roky nás poučili, že nehody, havárie, živelné pohromy alebo iné mimoriadne udalosti si nevyberajú miesto ani čas svojho vzniku a preto nás nesmú zastihnúť nepripravených.

Na tento účel je určená civilná ochrana ako systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmú v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NRS R číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vlády, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, okresné úrady a obvodné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby.

Podľa uvedeného zákona fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na zabezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku.

Fyzické osoby sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi, ktorými sa rozumie každá fyzická i duševná činnosť, ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čas mimoriadnej udalosti.

Našou snahou je, aby sa základné informácie o systéme úloh a opatrení civilnej ochrany dostali čo najširšiemu okruhu občanov.

Aké mimoriadne udalosti nás môžu postihnúť?

ŽIVELNÉ POHROMY
Povodne, záplavy, prietrže mračien a krupobitia.
Snehové kalamity, rozsiahle námrazy.
Zosuvy pôdy, zemetrasenia, požiare a víchrice.

HAVÁRIE
Výbuchy a požiare.
Úniky chemických látok, rádioaktívnych látok, ropných produktov a iných nebezpečných látok s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody, podzemných vôd a podobne.
Poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení.

KATASTROFY
Veľké letecké, železničné, cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok.