ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Štefánikova trieda 69, 949  01  Nitra

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-NR-OSZP2-2022/002265-254
Vybavuje/linka
Ing. Marianna Hradňanská/

391
N​i​t​r​a​
25. 05. 2022
Vec
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“ - zaslanie
V súlade s ustanovením § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Vám zasielame záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“, ktorého obstarávateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 14 ods. 1 zákona príslušným orgánom – Okresným úradom Nitra, odborom starostlivosti o životné prostredie v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia – Úradom verejného zdravotníctva SR. Schvaľovanie strategického dokumentu upravuje § 15 zákona. Podľa § 15 ods. 1 zákona ak ide o prípravu a schvaľovanie strategického dokumentu, musí sa prihliadať na existenciu aj obsah záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu a najmä na podmienky prijatia strategického dokumentu. Upozorňujeme, že podľa § 15 ods. 2 zákona schvaľujúci orgán nemôže bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu podľa § 12 schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania. Schvaľujúci orgán je povinný vziať do úvahy výsledky účasti verejnosti, a to najmä stanoviská verejnosti, výsledky konzultácií a verejného prerokovania s verejnosťou, vznesené pripomienky verejnosti. Podľa § 15 ods. 7 zákona obstarávateľ doručí schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona, spolu s informáciami podľa § 15 ods. 5 zákona v listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu, t.j. Okresnému úradu Nitra, a zároveň ho uverejní na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom. Podľa § 14 ods. 5) zákona je dotknutá obec povinná zverejniť záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámiť, kde a kedy je možné do záverečného stanoviska nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Prílohy: 1. Záverečné stanovisko č. OU-NR-OSZP2-2022/002265 S pozdravom
Ing. Marianna Hradňanská
poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​3​7​6​5​4​9​2​8​1​
E-mail
o​s​z​p​.​n​r​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-NR-OSZP2-2022/002265-254
Obec Beladice, Gaštanová 1, 951 75 Beladice Obec Čaradice, Čaradice 157, 953 01 Čaradice Obec Červený Hrádok, Červený Hrádok 193, 951 82 Červený Hrádok Obec Choča, Choča 55, 951 76 Choča Obec Čierne Kľačany, Mlynská 2, 953 05 Čierne Kľačany Obec Hostie, Hostie 1, 951 94 Hostie Obec Hosťovce, Hosťovce 49, 951 91 Hosťovce Obec Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany 297, 951 96 Jedľové Kostoľany Obec Kostoľany pod Tribečom, Kostoľany pod Tríbečom 70, 951 77 Kostoľany pod Tribečom Obec Ladice, Ladice 219, 951 77 Ladice Obec Lovce, Lovce 222, 951 92 Lovce Obec Machulince, Hlavná 115, 951 93 Machulince Obec Malé Vozokany, Malé Vozokany 46, 951 82 Malé Vozokany Obec Mankovce, Mankovce 101, 951 91 Mankovce Obec Martin nad Žitavou (OVM), Martin nad Žitavou 130, 953 01 Zlaté Moravce 1 Obec Nemčiňany, Nemčiňany 128, 951 81 Nemčiňany Obec Neverice, Hlavná 119, 951 72 Neverice Obec Nevidzany, okres Zlaté Moravce, Nevidzany 106, 951 62 Nevidzany Obec Obyce, Cintorínska 229, 951 95 Obyce Obec Skýcov, Školská 294, 951 85 Skýcov Obec Sľažany (OVM), Sľažany 90, 951 71 Sľažany Obec Slepčany, Slepčany 241, 951 52 Slepčany Obec Tekovské Nemce, Tekovská 405, 966 54 Tekovské Nemce Obec Tesárske Mlyňany, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany Obec Topoľčianky (OVM), Hlavná, 951 93 Topoľčianky Obec Velčice, Velčice 73, 951 71 Velčice Obec Veľké Vozokany, Veľké Vozokany 200, 951 82 Veľké Vozokany Obec Vieska nad Žitavou, Vieska nad Žitavou 64, 951 52 Vieska nad Žitavou Obec Volkovce, Hlavná 4/218, 951 87 Volkovce Obec Žikava, Žikava 104, 951 92 Žikava Obec Žitavany (OVM), Športová 229, 951 97 Žitavany Mesto Zlaté Moravce (OVM), Ul. 1. mája č.2 940, 953 01 Zlaté Moravce 1 Obec Zlatno, okres Zlaté Moravce, Zlatno 99, Poltár