SK HU EN

Hlásenie trvalého pobytu

Predčítanie textu

Hlásenie trvalého pobytu

 

Zákonná úprava:

  • 3 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

K vybaveniu potrebujete:

  • Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, rodné listy detí
  • Platný cestovný doklad SR alebo platné osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak sa jedná o prihlásenie zo zahraničia
  • List vlastníctva – v prípade, že ste vlastníkom rodinného domu alebo bytu, rozhodnutie o povolení vkladu
  • Súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkou OcÚ potvrdia svoj súhlas s vašim prihlásením (vlastník domu alebo bytu alebo všetci spoluvlastníci predkladajú pri súhlase zároveň list vlastníctva)
  • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne (k prihláseniu je potrebné doložiť zároveň list vlastníctva)

          Vzor potvrdenia pre FO

          Vzor potvrdenia pre PO

 


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra