SK HU EN

Určenie súpisného čísla

Predčítanie textu

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla,

súpisného a orientačného čísla

 

Zákonná úprava:

Zákon 369/1990 Z. z. v platnom znení, zákon 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MV č. 31/2003 Z. z. a vyhl. MV SR č. 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vyhláška MV SR č. 142/2015 z 23.6.2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

K vybaveniu určenia súpisného a orientačného čísla budete potrebovať:

  • právoplatné kolaudačného rozhodnutie na bytové (nebytové) budovy
  • právoplatné stavebné povolenie na bytové (nebytové) budovy, v prípade rozostavanej budovy
  • rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie bytovej (nebytovej) budovy v prípade, že budete žiadať o zrušenie súpisného a orientačného čísla
  • geometrický plán so zameraním adresného bodu (§3 ods. 4 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries v znení neskorších predpisov)
  • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku (§6 ods. 1 písm. d/1)
  • tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť     tu

 


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra