SK HU EN

Zrušenie trvalého pobytu

Predčítanie textu

Zrušenie trvalého pobytu

 

Zákonná úprava:

  • 7 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

K vybaveniu potrebujete:

  • Platný občiansky
  • Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu ( v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návrh musia podať všetci spoluvlastníci)
  • List vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu
  • Doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad).
  • vzor návrhu na zrušenie trvalého pobytu nájdete  tu

Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra