SK HU EN

Odpadové hospodárstvo

Predčítanie textu

 DO ŽLTÝCH VRIEC PATRIA
Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

 

 

 

NEPATRIA SEM
Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

 

 

DO KOVOV PATRIA
Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Triedia sa podľa pokynov obce/mesta.

 

 

 

NEPATRIA SEM
Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

 

DO VKM PATRIA

Obaly z džúsov, smotany či mlieka. Často sa ale kovy a nápojové kartóny zbierajú spolu s plastmi.  Zákon povoľuje zber plastov, kovov a nápojových kartónov do jednej spoločnej nádoby iba za podmienky, že bude tento odpad ďalej roztriedený a riadne odovzdaný na recykláciu. Preto aj farba kontajnera môže byť v každej obci iná.

Nielen kovové plechovky, papierové krabice a plastové fľaše, ale aj nápojové kartóny je potrebné zošliapnuť, alebo inak zmenšiť ich objem.

 

NEPATRIA SEM

 Do triedeného zberu VKM patria len nápojové kartóny.  Iné viacvrstvové kombinované materiály trieďte podľa toho, ktorý materiál v obale prevažuje. Takými sú napríklad kapsule z kávy, obaly z pudingov či instantných polievok. 
 

  

 

DO MODRÝCH VRIEC PATRIA
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

 

 

NEPATRIA SEM
Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

 

 

DO KONTAJNERA NA SKLO PATRÍ
Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

 

 

 

NEPATRIA SEM
Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

Dokument na stiahnutie:        Vianočný plagát

Dokument na stiahnutie:        Sviatok všetkých svätých

Dokument na stiahnutie:        Stláčajme odpad!

Dokument na stiahnutie:        Kam patria použité rúška a rukavice

Dokument na stiahnutie:        Využitie biologického odpadu na záhrade

Dokument na stiahnutie:        Ako neplytvať potravinami

Dokument na stiahnutie:        Predchádzanie vzniku odpadu v domácnostiiach

Dokument na stiahnutie:        VZN č. 1 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Dokument na stiahnutie:        Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2019

Dokument na stiahnutie:        Harmonogram zberu odpadov v roku 2020

Dokument na stiahnutie:        Kompostovanie v záhradných kompostéroch +  Plagát Záhrada Európy

Dokument na stiahnutie:        Poplatky za odpad

 

                                             

 


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra