SK HU EN

Predčítanie textu

Vážení občania! Praktický výkon zákona o odpadoch (separovaný zber) sa dostáva do druhej etapy. Na základe dohôd medzi organizáciou zodpovednosti (ENVIPAK), zberovou spoločnosťou (Technické služby mesta Zlaté Moravce) a obcou Ladice sa dohodlo nasledovné o odvoze triedeného odpadu:

1. PLASTY - žlté vrecia. Do týchto vriec sa budú zbierať všetky plasty (PET fľaše, fólie, obaly od šampónov, tvrdené plasty, tégliky z jogurtov a pod.). Zároveň do žltých vriec sa budú zbierať aj kovové obaly (plechové konzervy - paštéty, plechovky od piva, džúsov a pod.). Vývoz sa uskutoční každý mesiac, vždy v posledný týždeň v mesiaci.

2. PAPIER - modré vrecia. Vývoz papiera sa uskutoční raz za 3 mesiace, vždy v posledný týždeň v mesiaci.

3. SKLO – zber sa uskutoční raz za 2 mesiace. Dohodlo sa, že na posledný týždeň v druhom mesiaci sa pristaví veľkokapacitný kontajner za budovu obecného úradu, do ktorého občania v tomto týždni vyvezú svojpomocne sklo. Pomoc bude poskytnutá starším a imobilným občanom formou odvozu skla z pred brány. Tento kontajner sa posledný deň týždňa odvezie. Presný harmonogram všetkých vývozov týkajúcich sa separovaného odpadu Vám budeme priebežne upresňovať formou relácií v obecnom rozhlase. Vážení občania! Vývoz vyššie uvedeného separovaného odpadu je pre obec, teda občana zo zákona zdarma. Preto Vás žiadame, o dôsledné separovanie, aby sme znížili množstvo komunálneho odpadu. Komunálny odpad vrátane vývozu a uloženia budeme platiť všetci. Pri napĺňaní žltého vreca plastmi Vás žiadame, aby ste PET fľaše zašliapali, aby nebol zbytočne veľký objem odpadu. Ak náhodou medzi plastami bude napr. plastový sud, plastový blatník z auta, toto vyložte vedľa vreca v deň zberu. Na základe spoločnej dohody idú aj kovové odpady do žltého vreca. Aj keď je to nelogické prosíme dodržte dohodu, tento spôsob zberu si určili Technické služby mesta Zlaté Moravce. Ak sa pri zbere papiera stane, že objem presiahne kapacitu modrého vreca, papier aj kartóny prosíme zviažte špagátom a v deň zberu vyložte s modrým vrecom.


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra