SK HU EN

Osvedčovanie listín

Predčítanie textu

Osvedčovanie listín

 

Zákonná úprava:

  • 4 ods. 1 a 4 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách   obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

 

K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz, cestovný pas
  • listinu, ktorú je potrebné osvedčiť – originál + fotokópia listiny

 

Poplatok:

2,00 Eur za jednu stranu originálu slovenského textu

3,00 Eur  za jednu stranu originálu českého textu

Obecný úrad nevykoná osvedčenie : 

a) ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,

b) odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov (napr. preukaz o odbornej spôsobilosti...atď),

c) ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností, ( tieto doklady majú obmedzenú platnosť, občan si môže vyžiadať originál aktuálneho výpisu z katastra nehnuteľností),

d) ak sa odpis listina alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou alebo osvedčujúci nevie posúdiť, či je predložený doklad originál, - rozumejú sa tým listiny s reliéfnou pečaťou, listiny s ochrannými prvkami vodotlač, hologram,

    - rôzne účtovné výpisy z finančných inštitúcií, účtovné doklady,

e) ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány..),

f) ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra