SK HU EN

Osvedčovanie listín

Predčítanie textu

Osvedčovanie listín

 

Zákonná úprava:

  • 4 ods. 1 a 4 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách   obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

 

K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz, cestovný pas
  • listinu, ktorú je potrebné osvedčiť – originál + fotokópia listiny

 

Poplatok:

2,00 Eur za jednu stranu originálu slovenského textu

3,00 Eur  za jednu stranu originálu českého textu

Upozornenie:

  • neosvedčujú sa listiny, ktoré budú použité v zahraničí
  • neosvedčujú sa odpisy alebo výpisy zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (listy vlastníctva), mapy, geometrické plány, občianske preukazy, vojenské preukazy, služobné preukazy a obdobné preukazy, listiny, ktoré sú napísané v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra