SK HU EN

Osvedčovanie podpisov na listinách

Predčítanie textu

Osvedčovanie podpisov na listinách

 

Zákonná úprava:

  • 4 ods. 2 a 3 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách  obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

 

K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt
  • listinu na ktorej je potrebné osvedčiť podpis

 

Poplatok:

  2,00 Eur za každý podpis – sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 3

 

Upozornenie:

  • neosvedčujú sa podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí a ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
  • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu
  • osvedčovanie podpisu mimo budovy Obecného úradu v Ladiciach sa vykonáva po dohode so zodpovedným pracovníkom
  • pri osvedčovaní podpisov na listine, ktorú tvorí viac listov osvedčujúci nie je povinný listinu spojiť šnúrou / zviazať /. napr. rôzne druhy zmlúv kde sa vyžaduje osvedčenie podpisu.

 Dokument na stiahnutie:  Vzor čestného vyhlásenia

 Dokument na stiahnutie:  Vzor splnomocnenia


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra