SK HU EN

Modernizácia miestnej infraštruktúry

Predčítanie textu

esto realizácie projektu: Obec Ladice

Názov a stručný opis projektu: Modernizácia miestnej infraštruktúry 

Stavba sa nachádza  v katastrálnom území  obce Ladice. Jedná sa o jestvujúce miestne komunikácie, ktoré prepája cesta III/064037 s rekonštruovanými ulicami v celkovej dĺžke 0,62 km. Jestvujúca komunikácia je štrková a miestami asfaltová v značne zlom technickom stave.Vrchná obrusná vrstva je v nevyhovujúcom stave, na viacerých miestach je popraskaná, miestami boli identifikované lokálne poruchy väčšieho rozsahu. Ide o opravu povrchu vozovky  2161 m2,  oprava komunikácie  v celej hrúbke 216,1 m2 , výškovú úpravu krajníc  a rekonštrukciu chodníka.

Termín začatia a dátum skončenia realizácie stavby:

07/ 2018 – 10/2018

 

Zhotoviteľ stavby: 

EKOM PLUS,  s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01  Dunajská Streda

Poskytovateľ dotácie: 

 Pôdohospodárska platobná agentúra v Bratislave

Opatrenie  č. 7

Podopatrenie 7.2- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, chodníkov, mostov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok

Výška dotácie: 98 922,59 Eur

 

 

 

 


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra