SK HU EN

Revitalizácia verejného priestranstva obci Ladice

Predčítanie textu

Miesto realizácie projektu: Obec Ladice

Názov a stručný opis projektu: Revitalizácia verejného priestranstva 

Projekt spočíva v rekonštrukcii verejného priestranstva (pri vstupe do obecného úradu, pošty a ostatných služieb) vrátane časti miestnej komunikácie. Projekt sa člení na rekonštrukciu vstupného priestoru, parku a miestnej komunikácie. Pri vstupe sa zrealizuje aj chodník pre peších a na konci je navrhnutý priestor pre nádoby na smeti. Celý priestor bude dotvorený mobiliárom (stojany na bicykle a informačná tabuľa). Projekt rieši aj zveľadenie jestvujúceho parku pri obecnom úrade s návrhom pešej komunikácie a mestského mobiliáru (lavička a smetné koše). Rekonštrukcia miestnej komunikácie pre obecnom úrade a parku rieši vstupy k rodinným domom a vytvorenie zeleného ostrovčeka, ktorý bude slúžiť ako plocha na odvodnenie MK.

Termín začatia a dátum skončenia realizácie stavby:

07/ 2018 – 10/2018

 

Zhotoviteľ stavby: 

EKOM PLUS,  s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01  Dunajská Streda

Poskytovateľ dotácie: 

 Pôdohospodárska platobná agentúra v Bratislave

Opatrenie  č. 7     Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie 7.2- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Aktivita 3- zlepšenie vzhľadu obcí- úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

Výška dotácie: 95 728,56 Eur

 

 


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra