SK HU EN

Výzva na predkladanie ponúk- "Príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu v obci Ladice"

Predčítanie textu

Dokument na stiahnutie :  Vypísanie VO

Dokument na stiahnutie:  Výzva na predloženie ponuky

Dokument na stiahnutie:  Príloha č. 1 Rozpočet - výkaz výmer

Dokument na stiahnutie:  Príloha č. 2- Zmluva o dielo

Dokument na stiahnutie:  Príloha č. 3- Listy vlastníctva

Dokument na stiahnutie:  Príloha č. 4- Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Dokument na stiahnutie:  Príloha č. 5- ČV o neuložení zákazu účasti vo VO

Dokument na stiahnutie:  Príloha č. 6 - ČV o neexistencii konfliktu záujmov

Dokument na stiahnutie:  Príloha č. 7- Titulný list ponuky


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra