SK HU EN

Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Ladice

Predčítanie textu

Miesto realizácie projektu: Obec Ladice

Názov a stručný opis projektu: Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Ladice

Predmetom realizovaného projektu je kompletná modernizácia verejného osvetlenia v obci Ladice. Súčasný technický stav verejného osvetlenia v obci Ladice je nevyhovujúci. Nefunkčné body osvetľovacej sústavy priamo znižujú bezpečnosť verejných priestranstiev, vysoká energetická náročnosť sústavy zase odčerpáva značné množstvo finančných prostriedkov z rozpočtu obce. Samostatným problémom zostáva aj negatívny dopad na životné prostredie, v dôsledku používania nevhodných technológii. Hlavnou aktivitou predkladaného projektu je Modernizácia verejného osvetlenia. Realizáciu uvedenej aktivity bude zabezpečovať vybraný dodávateľ, ktorý bude postupovať v súlade s predloženou technickou dokumentáciou. Predmetom realizácie uvedenej aktivity bude kompletná výmena svietidiel a svetelných zdrojov, vrátane doplnenia nových svetelných bodov, výmena a nové prerozdelenie rozvádzačov verejného osvetlenia a ich vetiev a ostané nevyhnutné práce potrebné pre zabezpečenie plnej funkčnosti a energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia.

Operačný program - OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Spolufinancovaný z ERDF

Prioritná os - Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie - 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti"

      

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Ladice, Ladice 219, 951 77 Ladice

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)

Aktivita 1 Modernizácia verejného

osvetlenia

04/2015

09/2015

Podporné aktivity

 

 

Riadenie projektu

04/2015

09/2015

Publicita a informovanosť

04/2015

09/2015

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR, http://www.hospodarstvo.gov.sk/

Výška poskytnutého príspevku: 88 970,29 EUR


Chcete byť informovaný o novinkách, spoločenských udalostiach, verejných schôdzach obce, prípadne daľších dôležitých udalostiach v našej obci?
Zaregistrujte sa do newslettra