Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekty

Wifi pre Teba - Obec Ladice

obec-ladice-20210129-110621-0001

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071W867

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Ladice, č.219, 951 77 Ladice

Miesto realizácie: Obec Ladice

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Bod 1 Obecný úrad (48.39594, 18.26071)

Bod 2 Škôlka(48.39191, 18.26168)

Bod 3 Futbalové ihrisko (48.39177, 18.26329)

Bod 4 Kultúrny dom (48.39677, 18.25991)

Bod 5 Dom smútku (48.39846, 18.26137)

Bod 6 Detské ihrisko (48.39574, 18.26037)

Bod 7 Verejné priestranstvo (48.39641, 18.26047)

Bod 8 Autobusová zastávka 1 (48.40197, 18.25537)

Bod 9 Autobusová zastávka 2 (48.39699, 18.25947)

Bod 10 Autobusová zastávka 3 (48.39367, 18.26172)

 

Aktuálny stav realizácie projektuV súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 01.10.2019.  

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

 

 

Revitalizácia verejného priestranstva obci Ladice

Miesto realizácie projektu: Obec Ladice

Názov a stručný opis projektu: Revitalizácia verejného priestranstva 

Projekt spočíva v rekonštrukcii verejného priestranstva (pri vstupe do obecného úradu, pošty a ostatných služieb) vrátane časti miestnej komunikácie. Projekt sa člení na rekonštrukciu vstupného priestoru, parku a miestnej komunikácie. Pri vstupe sa zrealizuje aj chodník pre peších a na konci je navrhnutý priestor pre nádoby na smeti. Celý priestor bude dotvorený mobiliárom (stojany na bicykle a informačná tabuľa). Projekt rieši aj zveľadenie jestvujúceho parku pri obecnom úrade s návrhom pešej komunikácie a mestského mobiliáru (lavička a smetné koše). Rekonštrukcia miestnej komunikácie pre obecnom úrade a parku rieši vstupy k rodinným domom a vytvorenie zeleného ostrovčeka, ktorý bude slúžiť ako plocha na odvodnenie MK.

Termín začatia a dátum skončenia realizácie stavby:

07/ 2018 – 10/2018

 

Zhotoviteľ stavby: 

EKOM PLUS,  s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01  Dunajská Streda

Poskytovateľ dotácie: 

 Pôdohospodárska platobná agentúra v Bratislave

Opatrenie  č. 7     Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie 7.2- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Aktivita 3- zlepšenie vzhľadu obcí- úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

Výška dotácie: 95 728,56 Eur

20180808-01

20180808-07

20180810-06

20180810-10

20180816-01

20180911-05

20180912-02

20181019-02

20180918-18-(1)

 

 

 

 

Modernizácia miestnej infraštruktúry

Mesto realizácie projektu: Obec Ladice

Názov a stručný opis projektu: Modernizácia miestnej infraštruktúry 

Stavba sa nachádza  v katastrálnom území  obce Ladice. Jedná sa o jestvujúce miestne komunikácie, ktoré prepája cesta III/064037 s rekonštruovanými ulicami v celkovej dĺžke 0,62 km. Jestvujúca komunikácia je štrková a miestami asfaltová v značne zlom technickom stave.Vrchná obrusná vrstva je v nevyhovujúcom stave, na viacerých miestach je popraskaná, miestami boli identifikované lokálne poruchy väčšieho rozsahu. Ide o opravu povrchu vozovky  2161 m2,  oprava komunikácie  v celej hrúbke 216,1 m2 , výškovú úpravu krajníc  a rekonštrukciu chodníka.

Termín začatia a dátum skončenia realizácie stavby:

07/ 2018 – 10/2018

 

Zhotoviteľ stavby: 

EKOM PLUS,  s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01  Dunajská Streda

Poskytovateľ dotácie: 

 Pôdohospodárska platobná agentúra v Bratislave

Opatrenie  č. 7

Podopatrenie 7.2- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, chodníkov, mostov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok

Výška dotácie: 98 922,59 Eur

20180724-01

20180731-01

20180802-0520180917-20

 

 

 

Nájomné byty Ladice - nadstavba ZŠ

foto-184

foto-187

foto-189

Miesto realizácie stavby: Ladice 323

Názov a stručný opis stavby:

Stavba rieši nadstavbu obytných priestorov - nájomné byty v II.NP na objekte materskej a základnej školy v obci Ladice 209 m. n. m. Stavbou – nadstavbou strechy sa vytvorili nové bytové priestory v II. NP ( optimálne podmienky pre bývanie mladých rodín ). Zároveň stavebno - technickými úpravami strešnej konštrukcie (nízka sedlová strecha ) sa vylúčilo zatekanie a prechladzovanie podstrešných priestorov – bežné poruchy plochých striech tradičnej konštrukcie zo 60–tych rokov, čo si vyžadovalo časté rekonštrukčné práce a opravy strešného plášťa.

Termín začatia a dátum skončenia realizácie stavby:

  1. 07. 2013 – 29. 12. 2014

Zhotoviteľ stavby:

MARKO GAS, s. r. o., Pasienková 7, 821 06  Bratislava

Poskytovateľ dotácie:

Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04  Bratislava 37, www.sfrb.sk, úver vo výške 208 530,00 Eur

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Nám. Slobody 6, 810 05  Bratislava, www.mindop.sk, dotácia vo výške 139 020,00 Eur

dsc-0026

 

 

 

Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Ladice

Miesto realizácie projektu: Obec Ladice

Názov a stručný opis projektu: Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Ladice

Predmetom realizovaného projektu je kompletná modernizácia verejného osvetlenia v obci Ladice. Súčasný technický stav verejného osvetlenia v obci Ladice je nevyhovujúci. Nefunkčné body osvetľovacej sústavy priamo znižujú bezpečnosť verejných priestranstiev, vysoká energetická náročnosť sústavy zase odčerpáva značné množstvo finančných prostriedkov z rozpočtu obce. Samostatným problémom zostáva aj negatívny dopad na životné prostredie, v dôsledku používania nevhodných technológii. Hlavnou aktivitou predkladaného projektu je Modernizácia verejného osvetlenia. Realizáciu uvedenej aktivity bude zabezpečovať vybraný dodávateľ, ktorý bude postupovať v súlade s predloženou technickou dokumentáciou. Predmetom realizácie uvedenej aktivity bude kompletná výmena svietidiel a svetelných zdrojov, vrátane doplnenia nových svetelných bodov, výmena a nové prerozdelenie rozvádzačov verejného osvetlenia a ich vetiev a ostané nevyhnutné práce potrebné pre zabezpečenie plnej funkčnosti a energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia.

Operačný program - OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Spolufinancovaný z ERDF

Prioritná os - Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie - 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti"

statna-vlajka  vlajka-eu  logo-siea

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Ladice, Ladice 219, 951 77 Ladice

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)

Aktivita 1 Modernizácia verejného

osvetlenia

04/2015

09/2015

Podporné aktivity

 

 

Riadenie projektu

04/2015

09/2015

Publicita a informovanosť

04/2015

09/2015

logo-kahr

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR, http://www.hospodarstvo.gov.sk/

Výška poskytnutého príspevku: 88 970,29 EUR